Implementing code review in the scientific workflow: Insights from ecology and evolutionary biology

Edward R. Ivimey-Cook* (Co-auteur), Joel L. Pick, Kevin R. Bairos-Novak, Antica Culina, Elliot Gould, Matthew Grainger, Benjamin M. Marshall, David Moreau, Matthieu Paquet, Raphaël Royauté, Alfredo Sánchez-Tójar, Inês Silva, Saras M. Windecker* (Co-auteur)

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Implementing code review in the scientific workflow: Insights from ecology and evolutionary biology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences