In ûndersyksperspektyf: de pleats fan Rienck Hemmema yn kaart

J.A. Mol, P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukWetenschappelijk

56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
TitelPrekadastrale atlas fan Fryslân IV: Frjentsjerteradiel en Frjentsjer
Pagina's19-27
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit