In album stiiffol hits

Beart Oosterhaven

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensiePopulair

Samenvatting

Begjin febrewaris fan dit jier brocht Sytse Haima fan Weidum syn twadde solo-cd Tsjin better witten yn? út. It is in skiif fol mei bysûnder goed yn it gehoar lizzende, oansteklike nûmers wurden, dy’t tekstueel én muzikaal suver sûnder wryt of slyt binne.
Originele taal-2Fries
TijdschriftEnsafh
StatusGepubliceerd - 05 apr. 2019

Citeer dit