In silico analysis of the molecular machinery underlying aqueous humor production: potential implications for glaucoma.

S.F. Janssen, T.G.M.F. Gorgels, P.J. Van der Spek, N.M. Jansonius, A.A.B. Bergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21
TijdschriftJournal of Clinical Bioinformatics
Volume3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit