‘In Sintrum foar de Fryske taal’

R. Salverda

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in boek/boekdeelHoofdstukProfessioneel

Originele taal-2Fries
TitelGearfetting fan de diskusjes oer it Oanfalsplan Frysk op 29 oktober 2008 yn It Aljemint & Oansetten foar takomstich taalbelied.
Redacteuren Wurkgroep Oanfalsplan
Plaats van productieLjouwert
Pagina's32-36
Aantal pagina's5
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit