In the Shadow of Donatus: Observations on Terence and Some of his Early Modern Commentators

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

856 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)295-323
TijdschriftSupplementa Humanistica Lovaniensia
Volume33
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit