In vivo measurement of a diurnal variation in vasopressin release in the rat suprachiasmatic nucleus

A. Kalsbeek, R.M. Buijs, M. Engelmann, C.T. Wotjak, R. Landgraf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

324 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-82
TijdschriftBrain Research
Volume682
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit