In vivo mucosal uptake, mucosal transfer and retention of iron in mice

M. Santos, K.J. Wienk, M.W. Schilham, J.C. Clevers, M. de Sousa, J.J. Marx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

11 Citaten (Scopus)
283 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)264-270
TijdschriftLaboratory Animals
Volume31
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit