Increase in vasopressin binding sites in the human choroid plexus in Alzheimer's disease

C. Korting, E.J. van Zwieten, G.J. Boer, R. Ravid, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

299 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)151-154
TijdschriftBrain Research
Volume706
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit