Increased levels of DNA breaks in cerebral cortex of Alzheimer's disease patients

E. Mullaert, M.E.T. Boerrigter, R. Ravid, D.F. Swaab, J. Vijg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

297 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)169-173
TijdschriftNeurobiology of Aging
Volume11
StatusGepubliceerd - 1990

Citeer dit