Increased light intensity prevents the age related loss of vasopressin-expressing neurons in the rat suprachiasmatic nucleus

P.J. Lucassen, M.A. Hofman, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

305 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)261-266
TijdschriftBrain Research
Volume693
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit