Increased number of vasopressin and oxytocin expressing neurons in the paraventricular nucleus of the human hypothalamus in depression

J.S. Purba, W.J.G. Hoogendijk, M.A. Hofman, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

183 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)137-143
TijdschriftArchives of General Psychiatry
Volume53
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit