Increasing neuron numbers in the vasopressin and oxytocin containing nucleus of the adult female pig hypothalamus

F.J.C.M. van Eerdenburg, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

234 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)85-88
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume132
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit