Indonesian Chinese in the Netherlands and the legacies of violence in colonial and postcolonial Indonesia

Martijn Eickhoff, Alexander van der Meer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

370 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)38-64
TijdschriftWacana: Journal of the Humanities of Indonesia
Volume18
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit