Indonesian politics in 2008; The ambiguities of democratic change

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftBulletin of Indonesian Economic Studies
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit