Influence of alpha-melanocyte-stimulating hormone (alpha-MSH), growth hormone (GH) and fetal brain extracts on intrauterine growth of fetus and placenta in the rat

W.J. Honnebier, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

283 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)439-447
TijdschriftJournal of Obstetrics and Gynaecology of the British Commonwealth
Volume81
StatusGepubliceerd - 1974

Citeer dit