Influence of gonadectomy and testosterone supplementation on the postnatal development of the vasopressin and oxytocin containing nucleus of the pig hypothalamus

F.J.C.M. van Eerdenburg, C.M.J.E. Lugard-Kok, S.J. Dieleman, M.M. Bevers, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

326 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)580-586
TijdschriftNeuroendocrinology
Volume54
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit