Influence of long-term hypoxia exposure on the energy metabolisme of Solea solea. II. Intermediary metabolism in blood, liver and muscle

J. Dalla Via, G. van den Thillart, O. Cattani, A. De Zwaan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  199 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-27
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume111
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1994

  Citeer dit