Inhibition and stimulation of root respiration in Pisum and Plantago by hydroxamate. Its consequences for the assessment of alternative path activity

R. De Visser, T. Blacquière

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)813-817
  TijdschriftPhysiologia Plantarum
  Volume75
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1984

  Citeer dit