Integrated population modeling identifies low duckling survival as a key driver of decline in a European population of the Mallard

Yannick Wiegers, Eelke Jongejans* (Co-auteur), Chris A.M. Van Turnhout, Loes van den Bremer, H.P. van der Jeugd, Erik Kleyheeg

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

5 Citaten (Scopus)
49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Integrated population modeling identifies low duckling survival as a key driver of decline in a European population of the Mallard'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology