Interactions between a belowground herbivore and primary and secondary root metabolites in wild cabbage

Moniek Van Geem, Jeff Harvey, A.M. Cortesero, Ciska Raaijmakers, R. Gols

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
140 Downloads (Pure)

Zoekresultaten