Interactions between functionally diverse fungal mutualists inconsistently affect plant performance and competition

Madhav P. Thakur (Co-auteur), Vera Quast, Nicole M. van Dam, Nico Eisenhauer, Christiane Roscher, Arjen Biere, Ainhoa Martinez-Medina

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

12 Citaten (Scopus)
18 Downloads (Pure)

Samenvatting

Plants form mutualistic relationship with a variety of belowground fungal species. Such a mutualistic relationship can enhance plant growth and resistance to pathogens. Yet, we know little about how interactions between functionally diverse groups of fungal mutualists affect plant performance and competition. We experimentally determined the effects of interaction between two functional groups of belowground fungi that form mutualistic relationship with plants, arbuscular mycorrhizal (AM) fungi and Trichoderma, on interspecific competition between pairs of closely related plant species from four different genera. We hypothesized that the combination of two functionally diverse belowground fungal species would allow plants and fungi to partition their symbiotic relationships and relax plant?plant competition. Our results show that: 1) the AM fungal species consistently outcompeted the Trichoderma species independent of plant combinations; 2) the fungal species generally had limited effects on competitive interactions between plants; 3) however, the combination of fungal species relaxed interspecific competition in one of the four instances of plant?plant competition, despite the general competitive superiority of AM fungi over Trichoderma. We highlight that the competitive outcome between functionally diverse fungal species may show high consistency across a broad range of host plants and their combinations. However, despite this consistent competitive hierarchy, the consequences of their interaction for plant performance and competition can strongly vary among plant communities.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1136-1146
Aantal pagina's11
TijdschriftOikos
Volume128
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 aug. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Interactions between functionally diverse fungal mutualists inconsistently affect plant performance and competition'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit