Interactions of copper with trace metals and thiols in the macro-algae Enteromorpha prolifera (O.F. Müll) J.Ag. grown in water of the Scheldt Estuary (Belgium and S.W. Netherlands)

J.W. Rijstenbil, S. Haritonidis, J. van Drie, P. Malea, J.A. Wijnholds

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)539-549
  TijdschriftScience of the Total Environment
  Volume134
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit