International migration, economic policy and human capital accumulation. A simulation study

Hendrik P. van Dalen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

This paper examines the economic policy implications of international migration and human capital accumulation within a dynamic general equilibrium model. Each country produces by means of physical and human capital of two types (skilled and unskilled labour). Along optimal growth paths in a world of diverging population growth rates immigration can only be beneficial when the free ride effect (ie not paying for training costs) exceeds the capital dilution effect of an increase in population growth. Under quite general conditions the optimal immigration rate is zero.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)417-430
Aantal pagina's14
TijdschriftEconomic Modelling
Volume10
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 1993
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'International migration, economic policy and human capital accumulation. A simulation study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit