International student mobility aspirations: The role of romantic relationships and academic motivation.

T. De Winter, C. Van Mol, H.A.G. de Valk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

6 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)505-523
TijdschriftJournal of Studies in International Education
Volume25
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum13 feb. 2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 nov. 2021

Citeer dit