Interpretation of disturbance-induced maturity decrease in marine nematode assemblages by means of the Maturity Index

T. Bongers, R. Alkemade, G.W. Yeates

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  542 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)135-142
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume76
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit