Interrelations between sulfate-reducing and mehane-producing bacteria in bottom deposits of a freshwater lake. II: Inhibition experiments

T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  11 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)297-306
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit