Interrelations between sulfate-reducing and mehane-producing bacteria in bottom deposits of a freshwater lake. III: Experiments with 14C-labeled substrates

T.E. Cappenberg, R.A. Prins

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)457-469
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit