Interrelations between sulfate-reducing and methane-producing bacteria in bottom deposits of a freshwater lake. I: Field observations

T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  28 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)285-295
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume40
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit