Intertemporal substitution in war and peace: Evidence from the United Kingdom, 1830-1990

Hendrik P. Van Dalen*

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Samenvatting

In this paper we present estimates of individual value of public consumption and the intertemporal substitution elasticity by means of the Euler-equation approach. Historical data for the United Kingdom covering the period 1830-1990 are used to measure the effect of public consumption on private consumption. The U.K. intertemporal substitution elasticity is 0.24 and the shares of private and public consumption in the aggregate consumption bundle are 92% and 8%, respectively. The positive valuation applies only to wartime years. In peacetime years government and private consumption goods can at best be described as independent goods.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)447-469
Aantal pagina's23
TijdschriftJournal of Macroeconomics
Volume17
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1995

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Intertemporal substitution in war and peace: Evidence from the United Kingdom, 1830-1990'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit