Intra-and extrahypothalamic vasopressin and oxytocin pathways in the rat. Pathways to the limbic system, medulla oblongata and spinal cord

R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

79 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)423-435
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume192
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit