Intrahypothalamic estradiol regulates glucose metabolism via the sympathetic nervous system in female rats.

J. Liu, P.H. Bisschop, L. Eggels, E. Foppen, M.T. Ackermans, J.N. Zhou, E. Fliers, A. Kalsbeek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)435-443
TijdschriftDiabetes
Volume62
DOI's
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit