Introduction. From Janus to Studium, and beyond: a comparative anatomy of the history of science journals in the Low Countries

I.J.J. Nieuwland, Geert Somsen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummer1
Pagina's (van-tot)153-154
Aantal pagina's2
TijdschriftStudium (Rotterdam, Netherlands)
StatusGepubliceerd - 31 dec. 2019

Citeer dit