Introduction: The compositionality and syntactic flexibility of verbal idioms

Norbert Corver, Jeroen Van Craenenbroeck*, William Harwood, Marko Hladnik, Sterre Leufkens, Tanja Temmerman

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)725-733
Aantal pagina's9
TijdschriftLinguistics
Volume57
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 jul. 2019

Citeer dit