Introduction; The stranger who would be king: magic, logic, polemic

D.E.F. Henley, I. Caldwell

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftIndonesia and the Malay World
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit