Introduction: What's in a Discipline?

P.J. Margry, Valdimar Hafstein

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-9
Aantal pagina's9
TijdschriftCultural Analysis: an interdisciplinary forum on folklore and popular culture
Volume13 (2014)
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit