Invasive earthworms reduce chemical defense and increase herbivory and pathogen infection in native trees

Madhav P. Thakur* (Co-auteur), Tom Künne, Sybille B. Unsicker, Arjen Biere, Olga Ferlian, Ulrich Pruschitzki, Lise Thouvenot, Manfred Türke, Nico Eisenhauer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
68 Downloads (Pure)

Zoekresultaten