Inventing Limburg (The Netherlands): Territory, history, language, and identity.

L. Cornips, Ad Knotter

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

261 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)71-91
TijdschriftZeitschrift für Dialektologie und Linguistik. Beihefte
Volume171
StatusGepubliceerd - 31 dec. 2017

Citeer dit