Invloed van peilfluctuaties op waterplanten in de hoofdstroom en permanent verbonden wateren langs de Rijn

G.J. Van Geest, S. Teurlincx

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

Halverwege vorige eeuw waren de strangen van de Rijn, maar ook de hoofdstroom, rijk begroeid met waterplanten. Tegenwoordig zijn waterplanten echter beperkt tot de stroomafwaartse delen van de hoofdstroom, en ze komen langs andere trajecten vrijwel niet meer voor. Ook in herstelprojecten die de afgelopen decennia langs de Rijn zijn uitgevoerd, komen in deze wateren nauwelijks waterplanten tot ontwikkeling. In dit artikel analyseren we de rol van het rivierpeil voor waterplanten en we geven aanbevelingen voor ecologisch herstel van riviergebonden waterplantenvegetaties
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)90-95
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume115
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2014

Citeer dit