Is bodembiodiversiteit van belang voor herstel van beekdalvegetaties?

R.H. Kemmers, E.P. Brinkman, J. Bloem, J. Faber, W.H. Van der Putten

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Effectgerichte maatregelen voor vegetaties richten zich doorgaans op het herstel van abiotische factoren in de bodem, zoals nutriënten- en waterhuishouding en tegengaan van verzuring. Lang niet altijd heeft dat het gewenste effect. Het is aannemelijk dat deze milieustress ook tot verstoring van het bodemleven kan leiden. De vraag is in hoeverre een goed functionerend bodemleven van belang is voor het herstel van de vegetatie. Het onderzoek richtte zich op blauwgraslanden en heischrale graslanden, vanwege hun gevoeligheid voor milieustress.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-9
TijdschriftDe Levende Natuur
Volume112
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit