Is de CBS-prognose van de levensverwachting te conservatief?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

116 Downloads (Pure)

Samenvatting

Het CBS heeft de prognose van de levensverwachting voor de lange termijn onlangs omhoog bijgesteld. In de nieuwe prognose verwacht het CBS dat de levensverwachting voor mannen in 2060 zal toenemen tot bijna 87 jaar en voor vrouwen tot bijna 90 jaar. Dit is 2,5 jaar hoger dan de prognose die het CBS twee jaar geleden uitbracht. Enkele jaren terug had het CBS de prognoses ook al enkele keren bijgesteld. Dergelijke aanpassingen hebben invloed op de pensioneringleeftijd en de dekkingsgraad van pensioenfondsen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-11
TijdschriftBevolkingstrends
Volume2013
Nummer van het tijdschriftjuli
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit