Is ‘he’ still here? Exploring the contemporary use of masculine subject pronouns for women in Dutch dialects

Joske Piepers, Jos Swanenberg, Ad Backus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)194-209
TijdschriftLinguistics in the Netherlands
Volume40
DOI's
StatusGepubliceerd - 2023

Citeer dit