Is it the vasotocin or a vasotocin-like peptide which is present in the mammalian pineal and subcommisural organ?

P. Pévet, J. Dogterom, R.M. Buijs, A. Reinharz

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
40 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftThe Journal of endocrinology
Volume80
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit