Is the Polder Model good for the economy? A new interpretation of Dutch economic and social history

M. 't Hart, K. Davids

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

104 Downloads (Pure)

Samenvatting

Is het poldermodel goed voor de economie? Een nieuwe interpretatie van de Nederlandse economische en sociale geschiedenis Het boek Nederland en het poldermodel is een lovenswaardige poging om een nieuwe, op theoretische basis geschoeide interpretatie van de sociale en economische geschiedenis van Nederland van de laatste duizend jaar te presenteren. Deze bijdrage stelt echter vragen bij het veronderstelde causale verband tussen ‘civil society’ (het poldermodel) en economische groei. De auteurs nemen aan dat economische groei optreedt als een civil society sterk is en dat omgekeerd economisch verval zich voordoet als een civil society verzwakt. Bij nader inzien blijken hun concepten niet goed te sporen met de theorieën die hen tot inspiratie dienen. De veronderstelde kwijnende civil society na 1670 en na 1815 is ook niet op historische feiten gebaseerd. Hun stelling zou aan kracht hebben gewonnen indien zij een vergelijkende analyse hadden toegepast, zowel ruimtelijk als in de tijd. Het nogal arbitraire gebruik van de term civil society maakt het moeilijk overtuigende conclusies in de loop van de tijd te trekken, terwijl een internationaal perspectief geheel ontbreekt: een gemiste kans.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)90-98
Aantal pagina's9
TijdschriftBMGN - Low Countries Historical Review
Volume129
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2014

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Is the Polder Model good for the economy? A new interpretation of Dutch economic and social history'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit