ISEBEL: Intelligent Search Engine for Belief Legends

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

14 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)87-89
Aantal pagina's3
TijdschriftVolkskunde
Volume119
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit