Islamist Party, electoral politics, and Da’wa mobilization among youth; The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Engels
TijdschriftRSIS Working Paper
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit