Isolation, population-size and extinction - the classical and metapopulation approaches applied to vascular plants along the Dutch Rhine system

N.J. Ouborg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  12 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)298-308
  TijdschriftOikos
  Volume66
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit