It begjin fan de ridderoarders yn midsieusk Fryslân

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

51 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)49-56
Aantal pagina's17
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume78
StatusGepubliceerd - 1999

Citeer dit