It Frysk de mjitte nommen : Bydrage ta de fierdere ymplementaasje fan it twatalich ûnderwiis yn it Frysk troch de nije Bestjoersôfspraak Fryske Taal en Kultuur

A.M.J. Riemersma, D. Gorter, S. de Jong

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

273 Downloads (Pure)
Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieLjouwert
UitgeverijBerie foar it Frysk
Aantal pagina's85
Volume12
StatusGepubliceerd - 1997

Publicatie series

NaamBerie-rapport

Citeer dit