Italian Transnational Fluxes of Labour and the Changing of Labour Relations in the Horn of Africa, 1935-1939

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

239 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)158-174
Aantal pagina's16
TijdschriftWorkers of the World
Volume1
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit